Ελληνικά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα

   Το Ελληνικό Νέφος Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Greek LOD Cloud) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους που έχουμε θέσει. Στην Ελλάδα έχουμε ήδη προχωρήσει στον τομέα των Ανοιχτών Δεδομένων όμως αυτό ήταν το πρώτο μόνο βήμα προς το Semantic Web. Tο επόμενο και πιο κρίσιμο είναι η δημοσίευση των datasets και η διασύνδεσή τους βάση των αρχών των Linked Data. Σε αυτό έχουμε επενδύσει εδώ στο OKFN και η δημιουργία του Ελληνικού Νέφους (όπως φαίνεται στο σχήμα) είναι το πρώτο βήμα.

   Αντλώντας στοιχεία από το αποθετήριο του CKAN, μπορούμε να δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα datasets που αποτελούν το Ελληνικό Νέφος (σημειώνουμε εδώ ότι αν και στο Μητρώο Ανοιχτών Δεδομένων αναφέρονται πολύ περισσότερα datasets, δεν ακολουθούν όλα τις αρχές των Linked Data γι'αυτό και δεν αποτελούν μέρος του cloud).

   Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τον αριθμό τριπλετών (triples) ανά datasets καθώς και τον εξωτερικών συνδέσεων (προς άλλα datasets) και τα αντίστοιχα ποσοστά επί του συνόλου. 

Dataset # of triples % Ext. links %
el-dbpedia 3.173.395 5,68% 101.976 24,68%
diavgeia 48.051.108 85,97% 1.257 0,30%
fire-brigade 4.134.837 7,40% 209.196 50,63%
hellenic-police 145.368 0,26% 64.617 15,64%
kalikratis 31.068 0,06% 986 0,24%
wordnet 356.595 0,64% 35.175 8,51%
ΣΥΝΟΛΟ 55.892.371   413.207  

...ενώ τα ίδια στατιστικά στοιχεία οπτικοποιούνται στα ακόλουθα γραφήματα

 

Η άθροιση των datasets Ανοιχτών Δεδομένων με βάση την θεματολογία τους - όπως φαίνεται στον πίνακα και στο γράφημα που ακολουθεί - δείχνει πως σιγά-σιγά, όλο και περισσότεροι τομείς διαθέτουν τα δεδομένα τους στο διαδίκτυο.

Θεματολογία # %
Cross-Domain 1 1,27%
Γεωχωρικά 25 31,65%
Πολιτιστικά 2 2,53%
Media 11 13,92%
Βιβλιοθήκες 2 2,53%
Ενέργεια 2 2,53%
Επιστήμες 6 7,59%
Κυβερνητικά 11 13,92%
Λεξικογραφικά 1 1,27%
Περιβάλλον 11 13,92%
Συγκοινωνίες 4 5,06%
Τουρισμός 3 3,80%