Συσχέτιση δαπανών με πληθυσμό

Average: 4.3 (6 votes)

Στο γράφημα αυτό συγκρίνονται:

  • οι δαπάνες όλων των μονάδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΥΠΤΠ) που ανήκουν στο Αστυνομικό Σώμα, αθροιζόμενες ανά Καλλικρατική Περιφέρεια, με...
  • τον πληθυσμό της αντίστοιχης Περιφέρειας.

Στην τελευταία στήλη υπολογίζουμε το πηλίκο Δαπάνες/Πληθυσμός ώστε να βρούμε το σύνολο των δαπανών ανά κάτοικο. Στο διάγραμμα αυτό παριστάνεται με την πορτοκαλί γραμμή, η οποία όσο πιο ψηλά βρίσκεται, τόσο πιο μεγάλη είναι η δαπάνη ανά κάτοικο της Περιφέρειας.

Η άντληση των στοιχείων έγινε συνδυάζοντας 4 διαφορετικά rdf datasets (όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί) και πιο συγκεκριμένα:
  1. Της "Διαύγειας" από όπου αντλούνται πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες.
  2. Της Ελληνικής dbpedia, από όπου αντλείται η δομή των μονάδων του ΥΠΤΠ σε Σώματα.
  3. Της διεθνούς dbpedia, από όπου αντλείται ο πληθυσμός των Περιφερειών.
  4. Του "Καλλικράτη" από όπου ανλείται η γεωγραφική κατανομή των μονάδων του ΥΠΤΠ.

Σχήμα διασυνδεδεμένων datasets